អ្នកណាសុភាពដូច Idol ខ្លះ? Dahyun បង្ហើបថាមិនដែលទៅក្លឹបទេ - TrueID