ទើសចិត្តពេក! សុខ សីឡាលីន ប្រតិកម្មខ្លាំង ចំពោះបុគ្គលប៉ិនខាង រិះ.គន់ រូបរាងអ្នកដ៏ទៃ - TrueID