ទេពអប្សរចាប់ជាតិទេដឹងបាន តារាស្រីទាំងនេះ មិនផាត់មុខហើយនៅតែស្អាត - TrueID