ហាយសូរមិនណយ! ស្ងាត់ៗ រចនា រ៉ាវ៉ាឌី ហោះទៅដល់ឌូបៃ - TrueID