ឃើញល្បីកុំច្រណែន Kim Tae Ri ក៏ធ្លាប់លំបាក គ្មានសូម្បីលុយកាត់សក់ - TrueID