តាំងពីប្តូរទម្រង់ច្រមុះមកធ្វើម៉េចក៏សម មើល ទេព បូព្រឹក្ស ក្នុងឈុតនេះ ស្អាតហួសថ្លៃង - TrueID