បែករឿងខ្ទេ.ច គ្រាន់បែកគ្នាលើកមុន ក៏ប្រពន្ធជីងចក់ ទារ​លុយ​៣ម៉ឺនដុល្លារ? ខណៈ បានលុយជិត៦០ម៉ឺនដុល្លារ មុនការទៅហើយ - TrueID