ខាត់ សម្បត្តិកេត្យា ចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំ គ្មានមិត្តសិល្បៈជិតស្និទ្ធច្រើនដូចគេ មានម្នាក់គឺ... - TrueID