ស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្ត Anne បង្ហើបចោ..រលួ..ច ជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជិត១០ឆ្នាំ - TrueID