ទើបចេញសម្តែងមិនទាន់ប៉ុន្មាន ពេលនេះ កែវ ឡាវីញ ជិតចូលរោងការរៀបការបាត់ - TrueID