ទឹកចិត្តល្អតាំងពីក្មេង លំដាប់រងទី៣Miss Preteen Internationalកម្ពុជា ធ្វើរឿងនេះគួរឲ្យសរសើរ - TrueID