ស្ទាយ៍ទាក់ទាញម៉្យាងម្នាក់ទេ ពេល ហាន់ជីអ៊ុន និង Jennie ត្រឡប់មកវិញលើកនេះ - TrueID