ពុទ្ធោ! ថ្ងៃបុណ្យណូអែល ផ្តាច់សង្ខារបងធ្លាប់កម្សត់កម្រជាមួយ នាងគន្ធា បានត្រឹមពោលពាក្យ... - TrueID