អ្នករាំដែលអេក្រង់ ​៦០០​ គីឡូ ធ្លា.ក់ស.ង្ក.ត់មិនទាន់ស្លា.ប់ តែអាចនឹង…. - TrueID