ណាដូចអាយដលខ្លះ? មុនចេញក្រៅ Sandara ទម្លាយថា សាកខោអាវមិនក្រោម១០ឈុតទេ! - TrueID