ចាំជិត២ឆ្នាំ ពេលនេះ BLACKPINK ប្រកាស Come Back ក្នុងខែសីហា - TrueID