ចាក់ឲ្យពេញៗទៅ តម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៤៨០០រៀល រហូតដល់ចុងខែ - TrueID