ខ្សែភាពយន្ត «លោកប៉ាមហាកូរ» ដែលជាសហផលិតកររវាងក្រុមហ៊ុន Mediaload និងផលិតកម្ម LD Entertainment បានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការហើយ - TrueID