ធ្វើយ៉ាងម៉េច បើប៉ាៗសង្ហា! ទោះស្លៀកសំពត់ក៏ Brad Pitt នៅតែទាក់ទាញ - TrueID