មានគ្រប់យ៉ាង ទាំងលុយ ទាំងក្តីសុខ តែគង់ ចាន់ស្រីមុំ ទម្លាយថាមានជំ.ងឺនេះ... - TrueID