ដោយសារតែរឿងនេះ បានជាស្វាមី Miranda Kerr ស្រលាញ់កាន់តែខ្លាំងឡើង - TrueID