ផ្អើលទាំងយប់ ស្ងាត់ៗ G-dragon ទម្លាក់បទ Cover សង្ស័យឲ្យតម្រុយ Come Back(មានវីដអូ) - TrueID